Newsletter October-November 2022

JOSQUIN THE UNDEAD

*** BREAKING NEWS: GRAINDELAVOIX RECEIVES JAHRESPREIS DEUTSCHEN SCHALLPLATTENKRITIK FOR THE JOSQUIN THE UNDEAD RECORDING ***

Tuesday 04.10.2022 Grande Auditório - Fundação Gulbenkian - Lisbon (PT)

Saturday 19.11.2022 Onze-Lieve-Vrouwekerk - CC Belgica - Dendermonde (B)

Sunday 20.11.2022 Central - Thüringer Bachwochen - concert & official ceremony Jahrespreis Deutschen Schallplattenkritik - Erfurt (D)

RUBENS AND THE GENOVESE CONNECTION

Friday 07.10.2022 Sala del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale - Genoa (IT)

LECTURES

Monday 21.11.2022 Muziekcentrum De Bijloke Gent (B)

Wednesday 23.11.2022 Conservatorium Amsterdam (NL)

JOSQUIN THE UNDEADwith Andrew Hallock, Albert Riera, Andrés Miravete, Marius Peterson, Tomás Maxé, Adrian Sîrbu, Arnout Malfliet, Floris De Rycker, Philippe Malfeyt and Björn Schmelzer

Graindelavoix makes its comeback to three favorite places with the continuation of the JOSQUIN THE UNDEAD tour in October and November: Lisbon, Erfurt and Dendermonde.If you are around and eager to hear the latest CD-release in its incomparable live version, please join us!This is a very different Josquin than usual: the program focuses on Josquin’s late secular works for 5 and 6 voices, with surprising unheard renditions of some of his most touching compositions. Included are also two breathtaking laments for Josquin by Nicolas Gombert and Hieronymus Vinders. Lamenting has never been more concrete and sublime at the same time…                                                                                                                                          

Björn Schmelzer about the program:

"In 1540, 19 years after the death of Josquin Desprez, German music publisher Georg Forster wrote: “I recall a certain eminent man saying that, now Josquin is dead, he is producing more compositions than when he was still alive.”
Five years later, when Antwerp-based Tielman Susato published a book of Josquin’s chansons, he was proved right. Most of the songs – hitherto unreleased, and previously thought lost – were in fact completely invented, or else heavily arranged. This (in)authenticity is mostly what preoccupies musicologists today, but Susato’s edition, which was the first proper Josquin commemoration, is also of interest for showcasing the latter’s “undead” state: his obsession, particularly late in life, with death, decay, regret and melancholy, via compositions with a strong repetition compulsion. And yet this death drive is the very opposite of death: it is a musical principle par excellence, sticking and accelerating at once – a dance of death."

Graindelavoix breit in oktober - november een vervolg aan haar Josquin the Undead tournee met een comeback bij drie favoriete concertplekken: Lissabon, Erfurt en Dendermonde!Ben je in de buurt en benieuwd naar de nieuwste CD-release in zijn onvergelijkbare live-versie, kom ons zeker vervoegen!Verwacht je aan een heel andere Josquin dan gewoonlijk: het programma bestaat uit verrassende, ongehoorde vertolkingen van enkele van zijn meest ontroerende composities, Josquins late wereldlijke werken voor 5 en 6 stemmen, pas in 1545 als het ware herontdekt en in Antwerpen bij Susato gedrukt. Een must zijn ook twee adembenemende klaagzangen voor Josquin door Nicolas Gombert en Hieronymus Vinders. Klagen was nog nooit zo fysiek en subliem tegelijk…

Björn Schmelzer over het programma:

"In 1540, 19 jaar na de dood van Josquin Desprez, schreef de Duitse muziekuitgever Georg Forster: "Ik herinner me een zekere eminente man die zei dat, nu Josquin dood is, hij meer composities produceert dan toen hij nog leefde." Toen de Antwerpse Tielman Susato vijf jaar later een boek met Josquins chansons uitgaf, kreeg hij gelijk. De meeste liederen – tot nu toe niet uitgebracht, en voorheen verloren gewaand – waren in feite volledig verzonnen, of anders zwaar gearrangeerd. Deze (on)authenticiteit houdt musicologen tegenwoordig vooral bezig, maar Susato's editie, die de eerste echte Josquin-herdenking was, is ook interessant om diens 'ondode' staat te demonstreren: zijn obsessie, vooral op latere leeftijd, met dood, verval, “regretz" en melancholie, via composities met een sterke herhalingsdrang. En toch is deze doodsdrift precies het tegenovergestelde van de dood: het is een muzikaal principe bij uitstek, viskeus en tegelijk versnellend - een dodendans."

RUBENS AND THE GENOVESE CONNECTION

with Teodora Tommasi, Andrew Hallock, Razek François Bitar, Gabriel Belkheiri, Andrés Miravete, Marius Peterson, Tomás Maxé, Arnout Malfliet and Björn Schmelzer

“Anco le Muse di Liguria, calde di celeste furor, talor sen vanno e soggiornar ne' Belgi e udir si fanno tra lor dolci armonie presso lo Scalde.”

"Even the Muses of Liguria, heated with celestial fervor, depart to visit Belgium and make sweet harmonies heard beside the river Scheldt."

(Ieronimo Scorza, membro dell'Accademia Genovese dei Confusi in Antwerp)

                                                                                                                                                           

On the occasion of the opening of the Rubens Exhibition at the Palazzo Ducale in Genoa, the Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in collaboration with GOG Giovine Orchestra Genovese and Associazione Culturale Pasquale Anfossi invited Graindelavoix for a   concert highlighting the musical connection between Genoa and Antwerp in the 16th and early 17th century.Was the 16th century architecture of Genoa highly influential for Rubens and the architectural 17th century, the vogue of new Italian music in Antwerp and it’s lasting role on the future of classical music would be unthinkable without the crucial role of the Genoese nation in Antwerp in the 16th century, the musical patronage of important Genoese merchant families living in Antwerp and the collaboration with Genoese intellectuals and artists. Without them, the changing image of the city, not only visually, but more important musically, promoting the new vogue of Italian madrigals and canzone, Italian poetry and theatre and the installation of intellectual and artistic Accademie, would be unthinkable.The first part of the concert consists of the Requiem of Orazio Vecchi, printed in Antwerp and supposedly performed at Rubens’s funeral in 1640. The second part focuses on music printed in Antwerp with the support of the Genovese Nation; compositions by Severin Cornet, Andreas Pevernage, Luca Marenzio, Orazio Vecchi, Simone Molinaro, Giuseffo Guami, and on poetry by Stefano Ambrosio Schiappalaria, Angelo Grillo/Celiano and Jan Van der Noot.                                                                                                                                                                                                                                              

"Zelfs de Muzen van Ligurië, verhit met hemelse ijver, vertrekken om België te bezoeken en zoete harmonieën te laten horen aan de Schelde."

(Ieronimo Scorza, lid van de Genuese Accademia dei Confusi in Antwerpen)

Ter gelegenheid van de opening van de Rubens-tentoonstelling in het Palazzo Ducale in Genua, nodigde de Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in samenwerking met GOG Giovine Orchestra Genovese en Associazione Culturale Pasquale Anfossi Graindelavoix uit voor een concert waarin de muzikale connectie tussen Genua en Antwerpen in de 16e en vroege 17e eeuw centraal staat. Was de 16e-eeuwse architectuur van Genua zeer invloedrijk voor Rubens en de architecturale 17e eeuw, de trend van nieuwe Italiaanse muziek in Antwerpen en haar blijvende rol voor de toekomst van de klassieke muziek zou ondenkbaar zijn zonder de cruciale betekenis van de Genuese natie in Antwerpen in de 16e eeuw, het muzikale patronage van belangrijke Genuese koopmansfamilies die in Antwerpen woonden en de samenwerking met Genuese intellectuelen en kunstenaars. Zonder hen zou het veranderende beeld van de stad, niet alleen visueel, maar vooral muzikaal, de mode van Italiaanse madrigalen en canzone, Italiaanse poëzie en theater en de oprichting van intellectuele en artistieke Accademia's, onmogelijk zijn geweest. Het eerste deel van het concert bestaat uit het Requiem van Orazio Vecchi, gedrukt in Antwerpen en wellicht uitgevoerd bij de begrafenis van Rubens in 1640. Het tweede deel focust op muziek gedrukt in Antwerpen met de steun van de Genuese Natie; composities van Severin Cornet, Andreas Pevernage, Luca Marenzio, Orazio Vecchi, Simone Molinaro, Giuseffo Guami, en op poëzie van Stefano Ambrosio Schiappalaria, Angelo Grillo/Celiano en Jan Van der Noot.

LECTURES

with Björn Schmelzer

For Leonardo da Vinci, music was a secondary art because, as he anxiously but also poetically noted, it died on the same moment while being born. As soon as music sounds, it also disappears, while visual arts claim a permanent and almost eternal presence. However, according to Björn Schmelzer, this intrinsic death drive makes music paradoxically an example for all arts. This continuous fading away of music enables the most spectacular plastic operations. Schmelzer reveals surprising historical materials to arrive at a profoundly subjective approach of the score, squeezing it out so to speak. Expect a lecture interspersed with examples that shed new light on the poetics of Graindelavoix.                                                                                                                                            

Voor Leonardo da Vinci was muziek een tweederangskunst omdat ze, zoals hij angstvallig maar ook poëtisch vaststelde, al van bij de geboorte stierf. Zodra muziek tot klinken is gebracht, verdwijnt ze ook weer, terwijl beeldende kunsten een permanente en haast eeuwige aanwezigheid opeisen. Volgens Björn Schmelzer maakt deze intrinsieke doodsdrift muziek op paradoxale wijze net tot voorbeeld voor alle kunsten. Het continue wegsterven van muziek stelt haar in staat tot de meest spectaculaire plastische operaties. Schmelzer ontsluit verrassend historisch materiaal om te komen tot een doorgedreven subjectieve benadering van de partituur, die als het ware tot de laatste druppel wordt uitgewrongen.Verwacht een lezing doorspekt met voorbeelden die een nieuw licht werpen op de poëtica van Graindelavoix.

Extremely honored with the annual Preis der Deutschen Schallplattenkritik for our last recording JOSQUIN THE UNDEAD, chosen among 10 others as best CD of the year!

October 4th, 8 pm, Josquin the Undead, Concert, Gulbenkian Lisbon

October 7th, 8.30 pm, Rubens and the Genovese Connection, Palazzo Ducale Genoa

November 19th, 8 pm, Josquin the Undead, Concert, OLV Kerk Dendermonde

November 20th, 8 pm, Josquin the Undead, Concert, Central Erfurt

November 21st, 7.30 pm, Lecture The Plasticity of the score / De plastiek van de partituur, De Bijloke Gent

November 23rd, 3 pm, Lecture The Plasticity of the score / De plastiek van de partituur, Conservatorium Amsterdam - students only